Bieżący numer No. 2 (16)/2018

 

Słowo wstępne

TOMASZ WOŹNIAKOWSKITECHNOLOGIE ICT W NAUCZANIU NA DYSTANS

ICT TECHNOLOGIES IN DISTANCE LEARNING

JAN ZYCH

Treści zawarte w artykule, to głos w dyskursie naukowym o technologiach ICT, na których bazuje nauczanie na dystans. W formie kilku tez, wraz z komentarzem, wyeksponowano przede wszystkim różne definicje pojęcia ICT oraz różne implementacje technologii w nauczaniu zdalnym.

The content contained in the article is a voice in the scientific discourse on ICT technologies, which is based on distance learning and without which there would be no teaching. In the form of several theses, along with the commentary, the various definitions of the concept of ICT and various implementations of ICT in distance learning were highlighted above all.

 


 

EDUKACJA CZYTELNICZA I KSZTAŁTOWANIE KOMPETENCJI INFORMACYJNO – WYSZUKIWAWCZYCH UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH WSPOMAGANEJ ZAJĘCIAMI W BIBLIOTECE PUBLICZNEJ – RAPORT Z BADAŃ.

READING EDUCATION AND DEVELOPMENT OF INFORMATION AND SEEKING COMPETENCIES OF STUDENTS OF BASIC SCHOOLS HELPED WITH CLASSES IN THE PUBLIC LIBRARY - REPORT ON RESEARCH.

DOMINIKA ZEGZUŁA
EUGENIA SMYRNOVA-TRYBULSKA

Artykuł jest prezentacją wyników badań przeprowadzonych metodą eksperymentu pedagogicznego w roku szkolnym 2017/2018. Badania zostały przeprowadzone na grupie 310 uczniów Szkoły Podstawowej. Miały charakter cyklicznych, systematycznych zajęć w bibliotece publicznej w celu kształtowania kompetencji informacyjno-wyszukiwawczych. Poruszały problem jakości i poziomu kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli. Opracowanie nie porusza teoretycznych fundamentów istoty kształtowania kompetencji informacyjno – wyszukiwawczych. Ma charakter studium przypadku jako zalążek do rozważań nad możliwościami wdrożenia przyszłych rozwiązań w edukacji.

The article is a presentation of the results of research carried out by the pedagogical experiment in the 2017/2018 school year. The research was carried out on a group of 310 students from the Primary School. They were cyclical, systematic activities in the public library in order to shape information and search competences. They raised the problem of the quality and level of key competences of students and teachers. The study does not address the theoretical foundations of the essence of shaping information and search competences. It has the character of a case study as a germ for considering the possibilities of implementing future solutions in education.

 


 

EUROPEAN ENGINEERING TEAM – RAPORT Z TRZECH RUND REALIZACJI PROJEKTU

EUROPEAN ENGINEERING TEAM - REPORT THROUGH THREE PROJECT RENEWAL

BARTŁOMIEJ GŁADYSZ
ELŻBIETA JARZĘBOWSKA

 


 

MYŚLENIE KOMPUTACYJNE W NAUCZANIU MATEMATYKI

COMPUTATIONAL THINKING IN MATHS TEACHING

JACEK STAŃDO
ANETA STASIAK

Od wielu lat naukowcy zastanawiają się czy tradycyjne uczenie myślenia matematycznego jest wystarczające do rozwiązywania problemów z jakimi spotykamy się w codziennym życiu. Obecnie kreuje się szersze spojrzenie na rozwiązywanie problemów wykorzystując myślenie komputacyjne. Celem pracy jest przedstawienie na przykładach porównania rozwiązywania problemów zależnych od kierunków myśleniu: matematycznego, komputacyjnego.

For many years, scientists have been wondering whether the traditional teaching of mathematical thinking is sufficient to solve the problems we face in everyday life. The computing concept becomes an alternative method of education to solve many problems.

 


 

UWAGI O FUNKCJONALNOŚCI PLATFORMY MOODLE W HYBRYDOWYM MODELU STUDIÓW

COMMENTS ABOUT THE FUNCTIONALITY OF THE MOODLE PLATFORM IN A HYBRID STUDY MODEL

PIOTR KOPCIAŁ

Celem artykułu jest przekazanie praktycznych uwag dotyczących funkcjonalności platformy edukacyjnej Moodle jako elementu hybrydowego modelu studiów. Doświadczenia praktyczne zostały zebrane w oparciu o doświadczenia Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki (w skrócie WWSI) w latach 2016-2018. Przedstawiono hybrydowy model studiów WWSI i w jego kontekście funkcjonalności platformy Moodle, a także spostrzeżenia użytkowników platformy: studentów, wykładowców oraz jej administratorów.

The aim of the article is to provide practical comments on the functionality of the Moodle educational platform as an element of the hybrid model of study. Practical experiences were collected based on the experience of the Warsaw School of Computer Science (WSCS) in 2016-2018. A hybrid model of WWSI studies and its functional context of the Moodle platform were presented, as well as observations of platform users: students, lecturers and its administrators.

 


 

GRUPA LOKALNA OGÓLNOPOLSKIEGO STOWARZYSZENIA E-LEARNINGU AKADEMICKIEGO (SEA-POZNAŃ) JAKO PRZYKŁAD MULTIDYSCYPLINARNEGO ZESPOŁU PRACUJĄCEGO DLA E-LEARNINGU

LOCAL GROUP OF THE POLISH E-LEARNING ACADEMIC ASSOCIATION (SEA-POZNAŃ) AS AN EXAMPLE OF A MULTIDISCIPLINARY TEAM WORKING FOR E-LEARNING

MAGDALENA ROSZAK
BARBARA KOŁODZIEJCZAK
ANNA REN-KURC

 


 

SYNCHRONICZNOŚĆ JAKO  ZJAWISKO INTELIGENCJI I EDUKACJI SPOŁECZNEJ

SYNCHRONICITY AS A PHENOMENON OF INTELLIGENCE AND SOCIAL EDUCATION

ADAM ADAMSKI

Idea synchroniczności pokazuje, w jaki sposób subiektywne procesy psychiczne mogą wiązać się z przejawami zewnętrznego świata fizycznego. Artykuł ukazuje wiedzę, która może być wykorzystana, w układach scalonych, w produkcji robotów, dla naukowców z zakresu kognitywistyki, dla których rzuca się nowe światło na stany psychiczne człowieka, ale również dla fizyków kwantowych, w celu prowadzenia dalszych badan eksperymentalnych.

The idea of synchronism shows how subjective psychic processes can be associated with manifestations of the external physical world. The article presents knowledge that can be used in integrated circuits, in the production of robots, for scientists in the field of cognitive science, for which a new light is shed on human mental states, but also for quantum physicists, in order to conduct further experimental research.